Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 9(9)(2018) Trang: 1582–1592
Tạp chí: International Journal of Civil Engineering and Technology

This study investigates the effect of unground rice husk ash (URHA) on physical, mechanical, durable properties and microstructural characterization of unfired building bricks (UBB) that were produced using fly ash and sodium hydroxide solution based on geopolymerization technology. The URHA was used to replace 0%, 10%, 20%, and 30% natural chippings. The low forming pressure of 0.5 MPa was applied to produce the brick samples. Experimental results indicate that the compressive strength, unit weight, ultrasonic pulse velocity, and thermal conductivity of brick samples reduced, while their porosity and water absorption increased with increasing the URHA content. Moreover, scanning electron micrographs showed the high porosity and microcracks inside the structure of brick samples containing high URHA level. However, the use of 10% URHA is recommended for the production of UBB with good quality. Besides, 20% URHA can also be used for the production of UBB with the low-quality requirement.

Các bài báo khác
Số tạp chí 88(2018) Trang: 147–159
Tạp chí: Mathematical Methods of Operations Research
Số tạp chí Vol. 35, No. 5(2018) Trang:
Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Operational Research
Số tạp chí 2(2018) Trang: 21-25
Tạp chí: International Journal of Scientific Engineering and Science
Số tạp chí 78(2018) Trang: 885
Tạp chí: The European Physical Journal C
Số tạp chí 6(2018) Trang: 350-358
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
Số tạp chí 7(2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
Số tạp chí 4(2018) Trang: 370-377
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research
Số tạp chí 23(4)(2018) Trang: 1-11
Tác giả: Lê Phương Quân
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
Số tạp chí 23(3)(2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
Số tạp chí 109(2018) Trang:
Tạp chí: Journal of Network and Computer Applications
Số tạp chí 31(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Communication Systems
Số tạp chí 8(1)(2018) Trang: 425-432
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 8(2)(2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 3 (4)(2018) Trang: 34-48
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 3 (3)(2018) Trang: 1-20
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 7(3)(2018) Trang: 233–237
Tạp chí: International Journal of Structural and Civil Engineering Research
Số tạp chí 928(2018) Trang: 257–262
Tạp chí: Materials Science Forum


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...