Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí Volume 8, Issue 2(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications

The aim of the study is to determine the possibility of sweet potato (Ipomoea batatas) addition as feed for white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) under biofloc rearing condition. The experiment was randomly set up with four feeding treatments including (i) 100% commercial pellet without sweet potato addition (control), (ii) commercial pellet in combination with 10% sweet potato addition, (iii) 20% sweet potato addition, and (iv) 30% sweet potato addition. Shrimps (0.76±0.15 g; 4.4±0.6 cm) were cultured in biofloc system (C: N = 15: 1) at stocking density of 150 shrimp/m3 and water salinity of 15‰. After 90 days of culture, the increase sweet potato addition increased shrimp weight.

Các bài báo khác
Số tạp chí 88(2018) Trang: 147–159
Tạp chí: Mathematical Methods of Operations Research
Số tạp chí Vol. 35, No. 5(2018) Trang:
Tạp chí: Asia-Pacific Journal of Operational Research
Số tạp chí 2(2018) Trang: 21-25
Tạp chí: International Journal of Scientific Engineering and Science
Số tạp chí 78(2018) Trang: 885
Tạp chí: The European Physical Journal C
Số tạp chí 6(2018) Trang: 350-358
Tạp chí: Journal of International Scientific Publications
Số tạp chí 7(2018) Trang: 222-229
Tạp chí: GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS
Số tạp chí 4(2018) Trang: 370-377
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research
Số tạp chí 23(4)(2018) Trang: 1-11
Tác giả: Lê Phương Quân
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
Số tạp chí 23(3)(2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Mathematical and Computational Applications
Số tạp chí 109(2018) Trang:
Tạp chí: Journal of Network and Computer Applications
Số tạp chí 31(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Communication Systems
Số tạp chí 8(1)(2018) Trang: 425-432
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 8(2)(2018) Trang: 17-21
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 3 (4)(2018) Trang: 34-48
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 3 (3)(2018) Trang: 1-20
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 9(9)(2018) Trang: 1582–1592
Tạp chí: International Journal of Civil Engineering and Technology
Số tạp chí 7(3)(2018) Trang: 233–237
Tạp chí: International Journal of Structural and Civil Engineering Research
Số tạp chí 928(2018) Trang: 257–262
Tạp chí: Materials Science Forum


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...