Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 5(1)(2018) Trang: 211-224
Tạp chí: The Pharmaceutical and Chemical Journal
Liên kết: http://www.tpcj.org

The objectives of this study were analysis of the secondary metabolite products from extract of marine
Penicillium citrinum strain ND7a which isolated from sponges at Ha Tien Sea, Kien Giang province, Vietnam. Sixteen bioactive compounds were identified in the organic solvent hexan-aceton and aceton-methanol. The identification of bioactive chemical compounds is based on the peak area, retention time, molecular weight and molecular formular. GC-MS analysis of Penicillium citrinum strain ND7a revealed the existence of the 9-Hexadecenoic acid, Hexadecane, n-Hexadecanoic acid, Heptacosane, Octadecane, 3-ethyl-5-(2-ethylbutyl), Tributyl acetylcitrate, 17-Pentatriacontene, Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phthalate (in organic solvent hexan-aceton) and Oxime-, methoxy-phenyl, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro(4,5)deca-6,9-diene-2,8-dione, Pentadecanoic acid, 14-methyl-, methyl ester, Hexadecanoic acid, 1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl ester, Stigmasterol, γ-Sitosterol (in organic solvent aceton-methanol). 

Các bài báo khác
Số tạp chí 10(2018) Trang: 113-119
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 104(2018) Trang: 1-19
Tạp chí: Centre for Asean Studies
Số tạp chí 9(2018) Trang: 8-11
Tạp chí: International Journal of Scientific Engineering and Science
Số tạp chí 8(3)(2018) Trang: 214-222
Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing
Số tạp chí 16(2018) Trang: 383-399
Tạp chí: Thai Journal of Mathematics
Số tạp chí 37(2018) Trang: 1537-1549
Tạp chí: Computational and Applied Mathematics
Số tạp chí 26 (1)(2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
Số tạp chí 22(2018) Trang: 39-57
Tạp chí: Positivity
Số tạp chí Volume 8, Issue 5(2018) Trang: 452-459
Tạp chí: International journal of scientific and research publications
Số tạp chí 14(2018) Trang: 65-79
Tạp chí: Journal of Industrial and Management Optimization
Số tạp chí 39(2018) Trang: 1-14
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...