Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 5(1)(2018) Trang: 211-224
Tạp chí: The Pharmaceutical and Chemical Journal
Liên kết: http://www.tpcj.org

The objectives of this study were analysis of the secondary metabolite products from extract of marine
Penicillium citrinum strain ND7a which isolated from sponges at Ha Tien Sea, Kien Giang province, Vietnam. Sixteen bioactive compounds were identified in the organic solvent hexan-aceton and aceton-methanol. The identification of bioactive chemical compounds is based on the peak area, retention time, molecular weight and molecular formular. GC-MS analysis of Penicillium citrinum strain ND7a revealed the existence of the 9-Hexadecenoic acid, Hexadecane, n-Hexadecanoic acid, Heptacosane, Octadecane, 3-ethyl-5-(2-ethylbutyl), Tributyl acetylcitrate, 17-Pentatriacontene, Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) phthalate (in organic solvent hexan-aceton) and Oxime-, methoxy-phenyl, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro(4,5)deca-6,9-diene-2,8-dione, Pentadecanoic acid, 14-methyl-, methyl ester, Hexadecanoic acid, 1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl ester, Stigmasterol, γ-Sitosterol (in organic solvent aceton-methanol). 

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 5, 2018(2018) Trang: 211-215
Tạp chí: International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJCWED)
Số tạp chí 25, Issue 17(2018) Trang: 17207–17215
Tạp chí: Environmental Science and Pollution Research
Số tạp chí Vol.30 No.3(2018) Trang: 298-329
Tạp chí: International Journal of Logistics Systems and Management (IJLSM)
Số tạp chí Volume 8, Issue 9(2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 1(2018) Trang: 1-23
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Fuzzy Optimization and Decision Making
Số tạp chí 3(4)(2018) Trang: 15-28
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 7(2018) Trang: 1-6
Tạp chí: International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT)
Số tạp chí 19(2018) Trang: 429-433
Tạp chí: Journal of Building Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...