Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 714(2018) Trang: 87-93
Tạp chí: Chemical Physics Letters
Binary BnAln clusters (n = 1–7) were investigated using both DFT/TPSSh and G4 calculations. B and Al atoms do not mix together but prefer to be assembled in two separated but interacting Bn and Aln components. Large electron donation from Al to B atoms induces a donor-acceptor stabilization. Planar B3Al3 is a σ aromatic compound. B4Al4 exhibits two aromatic electron flows that are interlocking in two perpendicular planes and circulate independently. The B7Al7 cluster appears as a double layer structure and this suggests formation of Bn and Aln layers in larger clusters connected by electrostatic interactions.
Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 5, 2018(2018) Trang: 211-215
Tạp chí: International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJCWED)
Số tạp chí 25, Issue 17(2018) Trang: 17207–17215
Tạp chí: Environmental Science and Pollution Research
Số tạp chí Vol.30 No.3(2018) Trang: 298-329
Tạp chí: International Journal of Logistics Systems and Management (IJLSM)
Số tạp chí Volume 8, Issue 9(2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications
Số tạp chí 1(2018) Trang: 1-23
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Fuzzy Optimization and Decision Making
Số tạp chí 3(4)(2018) Trang: 15-28
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 7(2018) Trang: 1-6
Tạp chí: International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT)
Số tạp chí 19(2018) Trang: 429-433
Tạp chí: Journal of Building Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...