Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí Volume 8, Issue 9(2018) Trang: 415-421
Tạp chí: Intentional Journal of Scientific and Research Publications

A study on the major fisheries was conducted from August 2017 to April 2018 in coastal provinces of the Mekong Delta, Vietnam. Results showed that the gillnets, trawl nets, and stow nets were the main fishing gears, accounted for the highest number of fishing boats and yields. All the fishing gears exploited for the whole year-round. The results also indicated that gillnets fishery is the largest scale (10.99 tons). The most effective fishing activity of gillnets fishy was the highest profit (298 million VND per year) (p

Các bài báo khác
Số tạp chí Volume 5, 2018(2018) Trang: 211-215
Tạp chí: International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJCWED)
Số tạp chí 25, Issue 17(2018) Trang: 17207–17215
Tạp chí: Environmental Science and Pollution Research
Số tạp chí Vol.30 No.3(2018) Trang: 298-329
Tạp chí: International Journal of Logistics Systems and Management (IJLSM)
Số tạp chí 1(2018) Trang: 1-23
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Fuzzy Optimization and Decision Making
Số tạp chí 3(4)(2018) Trang: 15-28
Tạp chí: European Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 7(2018) Trang: 1-6
Tạp chí: International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT)
Số tạp chí 19(2018) Trang: 429-433
Tạp chí: Journal of Building Engineering


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...