Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí 6(2018) Trang: 1-11
Tạp chí: Processes

A process consisting of ball milling followed by NaOH leaching was developed to selectively dissolve alumina from black dross. From the ball milling treatment, it was found that milling speed greatly affected the leaching behavior of silica and the oxides of Ca, Fe, Mg, and Ti present in dross. The leaching behavior of the mechanically activated dross was investigated by varying NaOH concentration, leaching temperature and time, and pulp density. In most of the leaching conditions, only alumina and silica were dissolved, while the leaching percentage of other oxides was negligible. The leaching percentage of silica decreased rapidly to nearly zero as pulp density increased to 100 g/L. At the optimum leaching conditions (5 M NaOH, 50 °C, 2 h, pulp density of 100 g/L), the purity of Al in the leaching solution was higher than 98%, but the leaching percentage of alumina was only 35%

Các bài báo khác
Số tạp chí 18 (2018)(2018) Trang: 311– 320
Tạp chí: International Energy Journal
Số tạp chí 27(2018) Trang: 78-85
Tạp chí: Journal of the Korean Institute of Resources Recycling
Số tạp chí 39(2018) Trang: 1-17
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
Số tạp chí 39(2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review
Số tạp chí 7(2018) Trang: 26-31
Tạp chí: International Journal of Engineering and Technology (UAE)
Số tạp chí 7(2018) Trang: 140-144
Tạp chí: International Journal of Engineering and Technology (UAE)
Số tạp chí 2(2018) Trang: 150-157
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: STATISTICAL THEORY AND RELATED FIELDS
Số tạp chí 11(60)(2018) Trang: 147-158
Tạp chí: Bulletin of the Transilvania university of Brasov. Series II - Forestry. Wood industry. Agricultural food engineering
Số tạp chí 24(2)(2018) Trang: 93-100
Tạp chí: Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly
Số tạp chí 24(2)(2018) Trang: 229-235
Tạp chí: Bulgarian Journal of Agricultural Science
Số tạp chí 18(2018) Trang: 56
Tạp chí: BMC Complementary and Alternative Medicine
Số tạp chí Vol.8 No. 4-2(2018) Trang: 1501-1506
Tạp chí: International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...