Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2018
Số tạp chí Vol. 6, No. 1(2018) Trang: 13-21
Tạp chí: Economics World
Liên kết:

This research analyzes and answers the question “Does customer experience management impact to customer loyalty shopping at supermarket, in the case of Mekong Delta, Vietnam?”, 321 customers of supermarkets in the Mekong Delta were interviewed by questionnaire. The descriptive statistics, factor analysis, Cronbach’s alpha, structural equation modeling, and multi-group structural analysis methods were used in this study. The results confirm that customer experience management impacts to customer loyalty shopping at supermarkets. There are six components of customer experience management including brand name, space, commodity, staff, parking lot, and the presence of other stores in supermarkets. In particular, the commodity composition has the strongest impact on customer experience management and satisfaction and directly influences on customer loyalty. In addition, elements of customer experience management affect customer loyalty indirectly through sensory experience, social experience, and satisfaction. The results of multivariate analysis show that age group, spending per shopping at supermarkets, and marital status of the client do not change the relationships in the research model. Meanwhile, the relationship of the different models of the client group income, gender, education, occupation and customers is different. This study adds value to consumer behavior and customer experience management literature.

Các bài báo khác
Số tạp chí 35(2018) Trang: 1410-1419
Tạp chí: Journal of the Optical Society of America A
Số tạp chí Volume 10, Issue 3(2018) Trang: 1-7
Tạp chí: Reviews in Aquaculture
Số tạp chí xuất bản online(2018) Trang: 1-16
Tạp chí: Journal of Travel & Tourism Marketing
Số tạp chí 20(2018) Trang: 38-44
Tạp chí: IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
Số tạp chí 7(2018) Trang: 48-53
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science (IJES)
Số tạp chí 70(2018) Trang: 841-863
Tạp chí: Computational Optimization and Applications
Số tạp chí 7-26(2018) Trang:
Tạp chí: International Journal of Foreign Language Teaching and Research
Số tạp chí 4th(2018) Trang: 36-47
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
Số tạp chí 0(2018) Trang:
Tạp chí: Discrete Optimization
Số tạp chí 7(2018) Trang: 473-477
Tạp chí: International Journal of Science and Research
Số tạp chí Volume 10 Issue 4(2018) Trang: 147-159
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
Số tạp chí Vol-4, Issue-10(2018) Trang: 1-8
Tạp chí: International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR)
Số tạp chí 5(1)(2018) Trang: 196-203
Tạp chí: The Pharmaceutical and Chemical Journal


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...