Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2021
Số tạp chí 8(2021) Trang: 212-222
Tạp chí: European Journal of Education Studies

This article aims to provide scientific, accurate and overall information on the English teachers fostering activities at secondary schools in Ke Sach district, Soc Trang province. Via the sociological survey method and direct interview, this article has informed comprehensively about the status of teachers’ quality and students’ results in learning English, English teachers’ awareness of fostering activities, implementing teaching contents under the teaching and learning foreign languages project, as well as English teachers fostering activity methods, and forms of English teachers fostering activities of educational managers. The results of the study are the basis to improve the quality of teaching and learning foreign languages for students at secondary schools in Ke Sach district, Soc Trang province.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 20(2021) Trang: 1-18
Tạp chí: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
Số tạp chí 4(2021) Trang: 47-54
Tạp chí: International Journal of Science and Management Studies
Số tạp chí 11(2021) Trang: 1-23
Tạp chí: LET: Linguistics, Literature and English Teaching Journal
Số tạp chí 2(2021) Trang:
Tạp chí: FOSTER: Journal of English Language Teaching
Số tạp chí 33(2021) Trang: 215-223
Tạp chí: Journal of the Korean Society of International Agriculture
Số tạp chí 33(2021) Trang: 130-138
Tạp chí: Journal of the Korean Society of International Agriculture
Số tạp chí 5(2021) Trang: 34-42
Tạp chí: International Journal of Physical Sciences Research
Số tạp chí 01(2021) Trang: 125-131
Tạp chí: International Journal of Multidisciplinary Research and Explorer (IJMRE)
Số tạp chí 20(2021) Trang:
Tạp chí: Indian Journal of Economics and Business
Số tạp chí 1(2021) Trang: '364-369
Tạp chí: Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2021
Số tạp chí 1(2021) Trang: '219-226
Tạp chí: Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS-IDEAS 2021
Số tạp chí 6(2021) Trang: 31-36
Tạp chí: International Journal of Multidisciplinary Education and Research
Số tạp chí 65(2021) Trang: 13-25
Tạp chí: Japanese Journal of Fisheries Economics
Số tạp chí 10(2021) Trang: 53 - 68
Tạp chí: Vision: Journal of Language and Foreign Language Learning
Số tạp chí 7(2021) Trang:
Tạp chí: JELE (Journal of English Language and Education)
Số tạp chí 20(2021) Trang: 1295-1300
Tạp chí: Indian Journal of Economics and Business
Số tạp chí 7(2021) Trang: 7517-7533
Tạp chí: Tobacco Regulatory Science
Số tạp chí 8(2021) Trang: 312-323
Tạp chí: European Journal of Education Studies


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...