Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2011
Số tạp chí Tháng 12(2011) Trang: 30-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đồng bằng Sông Cửu Long có hơn 740.000 ha đất nhiễm mặn trong đó có tỉnh Bạc Liêu, nơi mà mô hình canh tác nổi tiếng là mô hình lúa ? tôm. Vì vậy, việc chọn giống lúa cao sản ngắn ngày phục vụ cho mô hình này là thật sự cần thiết. 20 giống lúa cao sản, giống chuẩn kháng mặn Đốc Phụng, chuẩn nhiễm mặn IR28 có nguồn gốc từ Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc Liêu và giống IR29 của Viện Lúa IRRI (đối chứng chuẩn nhiễm mặn) được xử lý nẩy mầm trong dung dịch nước muối 6? (EC = 9,4 mS/cm) để chọn lọc và 11 giống chọn lọc được bố trí thí nghiệm so sánh năng suất tại ruộng thí nghiệm ngoài đồng tại tỉnh Bạc Liêu. Đặc tính kháng mặn được đánh giá bằng phương pháp điện di DNA với primer RM223 tìm ra mối tương quan băng DNA so với giống chuẩn kháng mặn Đốc Phụng  và giống chuẩn nhiễm mặn IR29. Kết quả cho thấy hai giống OM 5629 và giống OM 6677 thích nghi tốt với mô hình lúa - tôm ở Bạc Liêu, năng suất đạt tuần tự từ 4,40 và 4,14 tấn ha-1, hạt gạo thuộc dạng thon dài (dài/rộng >= 3,5), hàm lượng protein cao đạt 9,12 và 10,48%.

Các bài báo khác
Số tạp chí No.65(2011) Trang:
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: Vietnam's Socio-economic Development
Số tạp chí 6/2011(2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
Số tạp chí Vol 49, No.1A(2011) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Số 1(2011) Trang: 12-18
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí No.1 (2011)(2011) Trang: 27-33
Tạp chí: Journal of Vietnamese Environment
Số tạp chí 32(66)(2011) Trang: 3-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 3(2011) Trang: 66-67
Tạp chí: Dạy và học ngày nay
Số tạp chí 3(2011) Trang: 97-107
Tạp chí: Vietnam Social Sciences
Số tạp chí 125(2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
Số tạp chí 7(2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
Số tạp chí 7(2011) Trang: 4
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học Ngày nay
Số tạp chí 69(2011) Trang: 11
Tạp chí: Khoa học
Số tạp chí 36(2011) Trang: 1
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
Số tạp chí 36(2011) Trang: 46
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
Số tạp chí 67(2011) Trang: 77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số tạp chí 146(2011) Trang: 21
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 276(2011) Trang: 68
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Nhà nước & Pháp luật
Số tạp chí 153(2011) Trang: 39
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Số tạp chí 36(2011) Trang: 212
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...