Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2(2014) Trang: 139-145
Tạp chí: Khoa học và Phát triển

Thời gian cung cấp đạm (N) cho cây đậu có ảnh hưởng đến việc hình thành và cố định N của nốt sần (Ohyama et al., 2011), đề tài "ảnh hưởng của thời gian phun đạm lên năng suất đậu phộng HL25 (Arachis hypogaea L.) tại nhà lưới" được thực hiện nhằm xác định thời gian phun N thích hợp để tăng năng suất và chỉ số thu hoạch cho đậu phộng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức phun N (2% phân urea, 46% N) vào lúc 15, 22, 29 và 36 ngày sau khi gieo (NSKG) và đối chứng không phun N; 10 lần lặp lại, tổng số 50 chậu. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi phun N ở những thời gian khác nhau không làm ảnh hưởng đến chiều dài rễ, số nhánh, số hạt chắc trên trái. Phun N lúc cây 36 NSKG làm tăng số trái chắc trên cây (16,2 trái/cây), khối lượng trái trên cây (22,0 g/cây), khối lượng hạt trên cây (17,2g/cây) và chỉ số thu hoạch (0,59).

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2014) Trang: 56
Tạp chí: Tạp chí Thư viện
Số tạp chí 10(2014) Trang: 72-76
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...