Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 36(2014) Trang: 88-92
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Sinh học

Boleophthalmus boddarti (Pallas, 1770) is one of mudskippers (Gobiidae), and a potential commercial fish in Mekong Delta, Vietnam. The study on the goby B. boddarti was investigated in Tran De district, Soc Trang province, Mekong Delta, Vietnam, to establish some basic population biology parameters. A total of 117 individuals were caught in mudflats of Tran De beach by deep net to determine length-weight relationships of this species. After determining sex by external features, total length (TL in cm), and body weight (W in g) of this goby were measured. This study ran for six months, from January 2013 to June 2013. The mean lengths of female significantly differed from value of male, whereas the average body weights of male and female were quite similar. The proportion of male and female groups were not substantially different. The length-weight relationships of total fish, male and female were highly correlated with high regression values which were 0.813, 0.866 and 0.767, respectively. The slope values of this mudskipper was 3.21±0.32 which was not significant higher cubic value (three), suggesting the growth relationship of this species was isometric growth and could be a potential fish for future aquaculture.

Các bài báo khác
Số tạp chí 11(2014) Trang: 56
Tạp chí: Tạp chí Thư viện
Số tạp chí 10(2014) Trang: 72-76
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Lý luận chính trị


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...