Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 61B(2016) Trang: 110-117
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 8(2016) Trang: 42-15
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 01(2016) Trang: 64-73
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Nhân lực Khoa học Xã hội
Số tạp chí 229(2016) Trang: 43-51
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Số tạp chí 4(2016) Trang: 99-107
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế
Số tạp chí 3(2016) Trang: 17-23
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Đại học Cửu Long
Số tạp chí 28(2016) Trang: 18-27
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Hồng Đức
Số tạp chí 2(99)(2016) Trang: 1-5
Tác giả: Phan Thị Dang
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 8(2016) Trang: 30-36
Tác giả: Chim Văn Bé
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 8(2016) Trang: 56-64
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
Số tạp chí Số đặc biệt tháng 10/ 2016 -ISSN 2354-0753(2016) Trang: 146-149
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 10(107)(2016) Trang: 111-145
Tạp chí: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Chuyên đề Nông nghiệp Xanh tháng 11(2016) Trang: 57-65
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...