Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 30(2019) Trang:
Tác giả: Phan Văn Phúc
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Số tạp chí 129(2019) Trang: 66-72
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Thương Mại
Số tạp chí Vol.17, No. 1.1(2019) Trang: 99-104
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 128(3B)(2019) Trang: 41-50
Tạp chí: Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development ISSN 2588–1191
Số tạp chí 8(2019) Trang: 129-134
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 8(2019) Trang: 122-129
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 57(2019) Trang: 45-49
Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...