Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 163(2019) Trang: 33-50
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường chỉ số cảm tính nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE (HSI) và sử dụng phương pháp hồi quy để phân tích ảnh hưởng và khả năng dự báo của chỉ số này đối với tỷ suất sinh lời (TSSL) tương lai của chứng khoán. Chỉ số HSI được cấu thành bởi năm biến số, bao gồm TSSL ngày đầu tiên niêm yết, số lượng niêm yết lần đầu tiên (NIPO), thanh khoản thị trường, độ rộng thị trường (ADV/DEC) và lượng giao dịch của NĐT nước ngoài (nhân tố thể hiện cảm tính mang đặc tính riêng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, một TTCK cận biên). Kết quả nghiên cứu cho thấy, HSI có mối tương quan nghịch với TSSL tương lai (t+3) của chứng khoán. Tuy nhiên, khả năng dự báo của HSI không hoàn toàn giống với các nghiên cứu trước đây, khi cảm tính NĐT ở mức cao thì TSSL tại thời điểm t+3 sẽ thấp đối với một số loại chứng khoán không thuộc nhóm khó định giá, khó kinh doanh chênh lệch giá do có giá trị công ty cao, thời gian niêm yết dài và lợi nhuận cao.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...