Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 10(2019) Trang: 41-49
Tạp chí: Nhân lực khoa học xã hội
Liên kết:

Việc xác định giá trị pháp lý của một văn bản trong hệ thống văn bản giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nghiêm minh, thống nhất trong việc ban hành và áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành lại thiếu những quy định rõ ràng trong việc xác định thứ bậc hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật. Bài viết đề xuất một số nguyên tắc để xác định thứ bậc hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, đồng thời mở rộng việc xác định thang bậc hiệu lực cho toàn bộ hệ thống văn bản từ các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước đây, văn bản quy phạm pháp luật hiện nay và các văn bản giá trị pháp luật khác.

Các bài báo khác
Số tạp chí 4(2019) Trang: 767-774
Tạp chí: Tạp chí Công Nghệ Sinh học
Số tạp chí 499(2019) Trang: 47-56
Tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số tạp chí 07(2019) Trang: 120-131
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
Số tạp chí 7(03)(2019) Trang: 57-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 36(2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...