Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Book chapter 2020
Số tạp chí Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung(2020) Trang: 294-308
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science book series
Số tạp chí Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung(2020) Trang: 340-357
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Số tạp chí In Mark R. Freiermuth & Nourollah Zarrinabadi(2020) Trang: 175-202
Tạp chí: Technology and the Psychology of Second Language Learners and Users
Số tạp chí ASHOK PANDEY(2020) Trang: 475-492
Tạp chí: CURRENT DEVELOPMENTS IN BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING
Số tạp chí In: Reddy J., Wang C., Luong V., Le A.(2020) Trang: 1017-1026
Tạp chí: ICSCEA 2019. Lecture Notes in Civil Engineering
Số tạp chí 1(2020) Trang: 116-123
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Current Research in Agricultural and Food Science
Số tạp chí 1(2020) Trang: 99-122
Tạp chí: Digital Media Steganography Principles, Algorithms, and Advances


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...