Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 192
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 115(2013) Trang: 1
Tạp chí: Colloids and Surfaces B: Biointerface
Số tạp chí 1(2013) Trang: 160
Tạp chí: 10th anniversary meeting Slovak Academy of Science
Số tạp chí 1(2013) Trang: 37
Tạp chí: 4th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry
Số tạp chí 1(2013) Trang: 84
Tạp chí: 4th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: 9th Annual CamTESOL Conference on English Teaching
Số tạp chí 1(2013) Trang: 74
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Economic Impact of Water Pollution on Rice Production in Vietnam
Số tạp chí 3(2013) Trang: 61
Tạp chí: International perspectives on water quanlity management and pollutant control
Số tạp chí 8(2013) Trang: 22
Tạp chí: Collaborative Project for Soil and Water Conservation in Southeast Asian Watersheds
Số tạp chí 5(2013) Trang: 21
Tạp chí: Regional Workshop on WATER and ENERGY
Số tạp chí 3(2013) Trang: 20
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Expert seminar on WATER ISSUES IN MEGACITIES
Số tạp chí 1(2013) Trang: 91
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Report of the Workshop on Principles of Improved Fish Pasage at Cross river Obsracles, with Relevance to Southeast Asia
Số tạp chí 1(2013) Trang: 279
Tạp chí: Hội thảo quốc tế lần thứ 3 thành tựu và những vấn đề đặt ra.
Số tạp chí 1(2013) Trang: 74
Tạp chí: ifs 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 188
Tạp chí: ifs 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Aquaculture Society


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...