Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2013
Số tạp chí (2013) Trang:
Tác giả: Võ Văn Chương
Tạp chí: La motivation dans l'apprentissage et l'enseignement du FLE - Centre Regional Francophone pour l'EUrope Centrale et Oriental (CREFECO), Sofia, 23-25/10/2013
Số tạp chí (2013) Trang: 93
Tạp chí: The 10th Annual conference of the Asian reproductive Biotechnology society
Số tạp chí Số 2(2013) Trang: Article No.: 2
Tạp chí: The 2nd International Workshop on Cloud Intelligence (Cloud-I 2013)
Số tạp chí (2013) Trang: 2291
Tạp chí: European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna | Austria | 07 ? 12 April 2013
Số tạp chí (2013) Trang: Track E in Programme, ISSN number: 2295 - 1687
Tạp chí: 10th Worshop on Corporate Governance, Brussels, October 10-11, 2013
Số tạp chí 2(2013) Trang: 530-538
Tác giả: Phạm Xuân Minh
Tạp chí: 2nd Applied International Business Conference 7-8/12/2013, Malaysia
Số tạp chí 15(2013) Trang: 22-28
Tạp chí: Space, Time and Ambient Intelligence 2013 (STAMI 2013), Washington USA. July 14?18, 2013
Số tạp chí (2013) Trang: 168-173
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
Số tạp chí (2013) Trang: 386-392
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
Số tạp chí (2013) Trang:
Tạp chí: XIVth International Conference on Biological Inorganic Chemistry, Grenoble-France 22-27 July 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: The Vietnamese seafood sector A value chain analysis
Số tạp chí 1(2013) Trang: 67
Tạp chí: Land Tenure Journal
Số tạp chí 20(2013) Trang: 1
Tạp chí: International Food Research Journal
Số tạp chí 1(2013) Trang: 50
Tạp chí: THE 11th VIETNAM - JAPAN JOINT SYMPOSIUM
Số tạp chí 1(2013) Trang: 9
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
Số tạp chí 1(2013) Trang: 41
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
Số tạp chí 1(2013) Trang: 31
Tạp chí: Supporting Professional Development with Learning through action Project
Số tạp chí 1(2013) Trang: 87
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
Số tạp chí 1(2013) Trang: 116
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
Số tạp chí 1(2013) Trang: 13
Tác giả: Bùi Văn Hữu
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...