Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 65-69
Tạp chí: NAACL-MWE, Denver, Colorado, USA, June 4, 2015

Past approaches to translate a phrase in a language L1 to a language L2 using a dictionarybased approach require grammar rules to restructure initial translations. This paper introduces a novel method without using any grammar rules to translate a given phrase in L1, which does not exist in the dictionary, to L2. We require at least one L1–L2 bilingual dictionary and n-gram data in L2. The average manual evaluation score of our translations is 4.29/5.00, which implies very high quality

Các bài báo khác
Số tạp chí ISBN: 978-0-9923846-2-3(2015) Trang: 28-33
Tạp chí: DEPISA
Số tạp chí (2015) Trang: 2174-2180
Tạp chí: AAAI, Austin, Texas, USA, January 25–30, 2015,
Số tạp chí (2015) Trang: 3177–3182
Tạp chí: the 16th ECSMGE Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development, Sep. 13-17, Edinburg, UK
Số tạp chí 01(2015) Trang: 43 - 50
Tạp chí: Proceeding of 8th Asian Crop Sciences Association Conference
Số tạp chí (2015) Trang: 281-287
Tạp chí: Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia), 2015 9th International Conference on, Seoul, South Korea, 1-5 June 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 195-199
Tạp chí: THe 5th International Conference on science and social Science 2015, in Rajiabhat Maha Sarakham University
Số tạp chí ISBN: 978-0-9923846-2-3(2015) Trang: 16-27
Tạp chí: Depisa
Số tạp chí (2015) Trang: 50-60
Tạp chí: ICERI2015 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain
Số tạp chí (2015) Trang: 8562-8571
Tạp chí: ICERI2015 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain
Số tạp chí (2015) Trang: 63-71
Tạp chí: PROCEEDINGS OF 8th ASIAN CROP SCIENCE ASSOCIATION CONFERENCE Ha Noi, 23-25 September, 2014
Số tạp chí ISBN: 978-0-9923846-2-3(2015) Trang: 103-106
Tạp chí: INVESTIGATING ISSUES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND LEARNING THOUGH ACTION RESEARCH Stories from the Mekong Delta, Vietnam
Số tạp chí (2015) Trang: 1-98
Tác giả: Lưu Thái Danh
Tạp chí: 6th International Conference on Vetiver (ICV6)Da Nang, Vietnam. May 5-8th 2015
Số tạp chí December 2015(2015) Trang: 5-15
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia (DEPISA)
Số tạp chí 1(2015) Trang: 53-59
Tạp chí: Monograph Can Tho
Số tạp chí (2015) Trang: III-025
Tạp chí: Japan Society of Engineers-West
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 1st international conference on social robots in therapy and education, Almere, The Netherlands, 22-23 October, 2015
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 1st international conference on social robots in therapy and education, Almere, The Netherlands, 22-23 October, 2015
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 1st international conference on social robots in therapy and education, Almere, The Netherlands, 22-23 October, 2015
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 1st international conference on social robots in therapy and education, Almere, The Netherlands, 22-23 October, 2015
Số tạp chí 1(2015) Trang: 106-121
Tạp chí: Viện kinh tế và chính trị thế giới
Số tạp chí (2015) Trang: 468-475
Tạp chí: 2015 Intl Aegean Conference on Electrical Machines & Power Electronics (ACEMP)
Số tạp chí (2015) Trang: 32-41
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: 2nd International Symposium of Local wisdom and improving quality of life , Nov-Dec 3, 2015 Chiang Mai, Thailand


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...