Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 13-18
Tạp chí: the 5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ONEVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, 3-5 October, Newyork, USA
Số tạp chí (2021) Trang: 163-171
Tạp chí: International Conference on Innovation in Learning Instruction
Số tạp chí (2021) Trang: 1029-1036
Tạp chí: the CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 7-8 september, Ananda, Turkey
Số tạp chí (2021) Trang: 85-92
Tạp chí: the International Aegean Symposiums, September 11 - 12 , 2021, Turkey.
Số tạp chí 1957(2021) Trang:
Tạp chí: Journal of Physics: Conference Series
Số tạp chí (2021) Trang: 012047
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Vol. 1088, No. 1, p 012047, Feb 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 449-457
Tạp chí: Proceedings of the 3rd international conference on teacher education renovation: Teacher competencies for education 4.0
Số tạp chí (2021) Trang: 194-199
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2021, Viện Nghiên cứu Kinh doanh , Trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM, 24-25/6/2021
Số tạp chí (2021) Trang: 347-352
Tạp chí: INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 15-16, October 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 761-770
Tạp chí: the 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research
Số tạp chí (2021) Trang: 397
Tạp chí: 4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES
Số tạp chí (2021) Trang:
Tạp chí: The 3rd ICETIR 2021, International Conference on Engineering, Technology and Innovative Researches "Sustainable Engineering and Technology for Reshaping Our Community", September 1st, 2021 - Purwokerto, Indonesia
Số tạp chí (2021) Trang: 296-306
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
Số tạp chí (2021) Trang: 298-308
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research Siirt University November 5-7, 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 344-354
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research, Siirt University, Nov 5-7, 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 11-17
Tạp chí: The 5th International Conference on Machine Learning and Soft Computing ICMLSC
Số tạp chí (2021) Trang: 78
Tạp chí: AsiaCALL-2021, Hoa Sen University, 26-27 November 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 111-122
Tạp chí: THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE
Số tạp chí (2021) Trang: 225-232
Tạp chí: 4-International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, Poland, August 8-9, 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 383
Tạp chí: Proceeding The First International Conference on Government Education Management and Tourism
Số tạp chí (2021) Trang: 137-149
Tạp chí: Istanbul International Modern Scientific Research Congress in Istanbul, Turkey, 4-5 June, 2021
Số tạp chí (2021) Trang: 78-87
Tạp chí: The International Halich Congress on Multidisciplinary Scientific Research
Số tạp chí (2021) Trang: 112-118
Tạp chí: 4th International Conference on Globalization & International Relations
Số tạp chí (2021) Trang: 250-273
Tạp chí: THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE
Số tạp chí (2021) Trang: 75-81
Tạp chí: International Conference on Advances in Business Management and Information Science (ICABMIS), 07th April 2021 Da Nang, Viet nam.


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...