Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2012
Số tạp chí 1(2012) Trang: 46
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc gia quản trị quan hệ khách hàng lý thuyết và thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam
Số tạp chí 1(2012) Trang: 404
Tạp chí: Khoa học trẻ ngành Thủy sản lần III
Số tạp chí 1(2012) Trang: 193
Tạp chí: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Tp.HCM và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020
Số tạp chí 1(2012) Trang: 226
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: HN Khoa học - Đào tạo Khoa CN
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Ngọc Hóa
Tạp chí: Báo cáo Khoa học
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1185
Tạp chí: Dạy học Ngữ văn
Số tạp chí 1(2012) Trang: 689
Tạp chí: Dạy học Ngữ văn
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả …


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...