Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2020
Số tạp chí (2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 63-78
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 335-350
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
Số tạp chí 01(2020) Trang: 305-311
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí (2020) Trang: 111-124
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
Số tạp chí 01(2020) Trang: 527-532
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Số tạp chí (2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
Số tạp chí 1(2020) Trang: 196-208
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Văn Lang, Tp. Hồ Chí Minh
Số tạp chí (2020) Trang: 225-235
Tạp chí: các vấn đề đương đại trong lĩnh vực kinh tế, luật: từ lý thuyết đến thực tiển
Số tạp chí (2020) Trang: 246-250
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2020), Hà Nội, ngày 19/12/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 64-68
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ 23 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2020), Hà Nội, 19/12/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 209-223
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Số tạp chí (2020) Trang: 115-128
Tạp chí: Khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, tạo động lực phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí (2020) Trang: 50-59
Tạp chí: Khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, tạo động lực phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí (2020) Trang: 597-606
Tạp chí: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn (Hội thảo khoa sau đại học năm 2019, Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh)
Số tạp chí (2020) Trang: 763-778
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kế toán kiểm toán và tài chính ngân hàng trong thời đại khoa học công nghệ 4.0, Trường Đại học Nha Trang, 31/7/2020
Số tạp chí (2020) Trang: 151-156
Tạp chí: Bệnh hại thực vật Việt Nam
Số tạp chí (2020) Trang:
Tạp chí: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhan văn, TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11/2019
Số tạp chí (2020) Trang: 187-203
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo "Phát triển công tác tư vấn tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - mô hình và cơ chết
Số tạp chí (2020) Trang: 72-79
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo "Phát triển công tác tư vấn tâm lý học trường học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - mô hình và cơ chết
Số tạp chí (2020) Trang: 72-82
Tạp chí: Đầu ra cho nông sản các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí (2020) Trang: 171-178
Tạp chí: Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...