Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 97-105
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/04/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Theoretical framework of work motivation in public sector in Vietnam

Từ khóa:

Động lực làm việc, khu vực công, cán bộ công chức viên chức, nhu cầu

Keywords:

Work motivation, public sector, government employees, need

ABSTRACT

This study aims to build a theoretical framework to find some main factors which affect to work motivation of government employees in Vietnam. The author uses meta ? analysis method in order to inherit valuable findings of previous researches in Vietnam and other countries. The theoretical framework is suggested by the author based on Maslow?s Hierarchy of Needs (1943) and Nevis?s Chinese Hierarchy of Needs (1983). However, the suggested model contains the modification and implementation of Maslow?s model and Nevis?s model to fit in the context of Vietnamese people today. In addition to, this research carefully considers the features of a collectivist culture, public sector and socioeconomic background in Vietnam. The suggested theoretical model shows that government employees? hierarchy of needs includes the following five orders: Belonging (social) ? Physiological ? Safety and Security ? Self esteem ? Self actualization. The five levels of needs can be considered the five main variables in an econometric model. These variables are measured by 26 items. The theoretical model can be well applied in public organizations in Vietnam.

TóM TắT

Bài viết này được thực hiện nhằm xây dựng một khung lý thuyết phục vụ cho mục đích khám phá các nhân tố chính ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ở khu vực công (cán bộ công chức, viên chức) tại Việt Nam. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích ? tổng hợp nhằm kế thừa những phát hiện có giá trị từ các nghiên cứu trước của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước. Khung lý thuyết do tác giả đề xuất dựa trên mô hình gốc Tháp nhu cầu của Maslow (1943) và mô hình Tháp nhu cầu của người Trung Quốc do Nevis đề xuất năm 1983, nhưng đã có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu là cán bộ công chức, viên chức Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu này còn thể hiện sự cân nhắc kỹ lưỡng đến các đặc trưng của một nền văn hóa tập thể và bối cảnh kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình lý thuyết do tác giả đề xuất bao gồm 5 bậc nhu cầu theo trật tự từ thấp đến cao như sau: nhu cầu xã hội ? nhu cầu sinh học ? nhu cầu an toàn ? nhu cầu được tôn trọng ? nhu cầu tự thể hiện. Năm bậc nhu cầu có thể được xem như 5 nhóm biến trong mô hình kinh tế lượng và được đo lường thông qua tất cả 26 biến thành phần. Mô hình lý thuyết này có giá trị áp dụng đối với các tổ chức trong khu vực công tại Việt Nam.

Các bài báo khác
17 (12) (2022) Trang: 951-959
Tạp chí: Seybold Report
7 (2018) Trang: 45-51
Tạp chí: International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)
20 (2018) Trang: 38-44
Tạp chí: IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
1 (2013) Trang: 103
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 263
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...