Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2018) Trang: 38-44
Tạp chí: IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)

The research was conducted to identify the factors affecting the brand trust of customers to life insurance services. The research data was collected through a survey of 171 customers participating in life insurance by convenience sampling method. Using the Structural Equation Modelling method (SEM), the research results show that the customer’s brand trust to the life insurance services is influenced by five factors: Organizational Size, Perceived Risk, Perceived Quality, Brand Reputation and Social Influence. In particular, the Perceived Risk has a negative impact on brand trust while the Brand Reputation has the strongest effect on the brand trust in life insurance services.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 97-105
Tải về
7 (2018) Trang: 45-51
Tạp chí: International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)
1 (2013) Trang: 103
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 263
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...