Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2018) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science (IJES)

The research aims to identify factors affecting the decision in agricultural commodity development of households who join into planting orchards in Chau Thanh A district, Hau Giang province. The data of this paper was collected from 150 households who practiced mango, orange and rice farming and the research applied quota sampling method. Also, a binary logistic method was employed to identify influential factors in the households’ decision on agricultural commodity development. The results showed that positively influential factors in the decision of agricultural commodity development including levels of education, agricultural land, capital, technical training, infrastructure, output market, geographical location, and the feature of soil and water sources. Noticeably, technical training has been the most significant factor that impacts households’ decision on agricultural commodity development in Chau Thanh A district, Hau Giang province.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 97-105
Tải về
7 (2018) Trang: 45-51
Tạp chí: International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)
20 (2018) Trang: 38-44
Tạp chí: IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
1 (2013) Trang: 103
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 263
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...