Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2018) Trang: 48-53
Tạp chí: The International Journal of Engineering and Science (IJES)

The study was conducted to identify factors affecting the collective trademark building intention of fruit farming household in Phong Dien district, Can Tho city. The data was collected through a survey of 205 fruit farming households using stratified random sampling. Using the Structural Equation Modeling (SEM) approach, the study found that the collective trademark building intention was affected by four factors: benefit - cost, assistance, intangible resources and tangible resources. In particular, the cost-benefit element has the strongest influence on the collective trademark building intention of the fruit farming households.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 97-105
Tải về
7 (2018) Trang: 45-51
Tạp chí: International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)
20 (2018) Trang: 38-44
Tạp chí: IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
1 (2013) Trang: 103
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 263
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...