Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 78-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/04/2015

Ngày chấp nhận: 21/12/2015

Title:

Identifying suitable cultivation practices for Huyet Rong variety in Vinh Hung district, Long An province

Từ khóa:

Kỹ thuật, mật độ sạ, đổ ngã, phân hữu cơ, giống lúa Huyết Rồng

Keywords:

Improved practices, non-lodging, organic fertilizer, red ric

ABSTRACT

To identify suitable practices and increase income for farmers growing Huyet Rong variety at Vinh Hung district, Long An province, three experiments were carried out from August 2013 to June 2014. In experiment 1, rice plants at seeding rate of 50 kg.ha-1 produced higher number of tillers, grains per panicle, panicles per square meter, and yield than sowing with 90kg/ha. In experiment 2, the treatment of Comcat 150WP created bigger diameter of the 4th and 5th internodes from top (7.5 mm), limited lodging, and higher yields (2.8 tons.ha-1) comparing to Super Canxi and Super Kali treatments. In experiment 3, the treatment of organic fertilizer 0.6 tons.ha-1 + N,P,K (50N-40P2O5-30K2O kg.ha-1) attained the highest yield (3.3 tons.ha-1), high proportion of white rice (72%), long grains (6.8 mm) and low amylose content (15%) compared with other treatments. From the above results, application of low seed rate (50 kg.ha-1), organic (0.6 tons.ha-1) with balancing inorganic fertilizers (50N-40P2O5-30K2O kg.ha-1) and Comcat 150PW may improve quality and get better income for farmers growing Huyet Rong rice variety at Vinh Hung-Long An province.

TÓM TẮT

Để xác định kỹ thuật canh tác thích hợp và mang lại hiệu quả tài chính cho nông dân trồng lúa Huyết Rồng tại Vĩnh Hưng, Long An, ba thí nghiệm được thực hiện trong thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 6/2014. Ở thí nghiệm 1, với mức độ sạ 50 kg/ha đạt số chồi, số hạt chắc/bông, số bông/m2, năng suất thực tế cao hơn so với sạ 90 kg/ha rất ý nghĩa thống kê. Ở thí nghiệm 2, nghiệm thức Comcat 150WP tạo nên đường kính lóng 4 và 5 to nhất (7,5 mm) giúp cây cứng chống đổ ngã, đạt năng suất cao (2,8 tấn/ha) so với nghiệm thức Siêu Canxi, Siêu Kali; Comcat 150WP. Ở thí nghiệm 3, nghiệm thức bón phân 0,6 tấn phân hữu cơ/ha + N,P,K (50N-40P2O5-30K2O) kg/ha đạt năng suất thực tế cao nhất (3,3 tấn/ha) và tỷ lệ gạo trắng cao (71,9%), hạt gạo dài (6,8 mm) và hàm lượng amylose thấp (15,4%) so với các nghiệm thức bón phân khác. Kết quả từ các thử nghiệm cần xem xét đề xuất canh tác giống lúa Huyết Rồng tại Vĩnh Hưng tỉnh Long An nên sạ mật độ thưa (50kg/ha), bón phân hữu cơ (0,6 tấn phân hữu cơ/ha) và cân đối phân vô cơ (50N-40P2O5-30K2O kg/ha) kết hợp phun Comcat 150WP (3 lần) sẽ cải thiện chất lượng và đạt năng suất cao.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 120-125
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 31-41
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 55-63
Tải về
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 29-84
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 85-149
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2022) Trang: 3-28
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Huỳnh Quang Tín (2022) Trang:
Tạp chí: Tham gia của Nông dân trong chọn giống và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
11 (2020) Trang: 9-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2019) Trang: 22-27
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: International Exchange and Planning Workshop on PPB and Farmers's Seed System for Sustainable Development in China and Soueast Asia, Nanning - Guangxi, China 15-18 October 2019
(2018) Trang: 53-57
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn ĐBSCL 2015-2018
(2015) Trang: 287-294
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 54-68
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 326-334
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 306-315
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 277-286
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 348373
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: 20 year's achievements on Participatory plant breeding in the Mekong Delta, Vietnam, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
ISBN: 978-604-919-505-1 (2015) Trang: 49-57
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở ĐBSCL
(2011) Trang: 129-140
Tạp chí: Pathway to develop high quality rice in Vietnam, Soc Tang 10 November 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...