Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2020) Trang: 89-94
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nông hộ tham gia sản xuất lúa với mô hình “Cánh đồng liên kết (CĐLK)” ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long có xu hướng giảm dần từ năm 2018. Để tìm hiểu thực trạng sản xuất và mức độ hài lòng của người dân, một nghiên cứu đã phỏng vấn 105 hộ trong và 30 hộ ngoài CĐLK tại 3 xã thuộc huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Số liệu được phân tích  thống kê mô tả, kiểm định T-Test để so sánh hiệu quả sản xuất lúa giữa hai nhóm hộ, áp dụng thang đo SERVPERF và phân tích hồi qui đa biến để đánh giá mức độ hài lòng và xác định yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nông hộ trong CĐLK. Nhóm hộ trong CĐLK sản xuất lúa đạt năng suất cao hơn 7,6% và lợi nhuận cao hơn 31,4% so với hộ ngoài. Nông hộ khá hài lòng  về tham gia cánh đồng liên kết qua thang đo cao nhất là biến Lợi ích (>4,2).  Bốn nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng là Kinh tế (β = 0,528), Khoa học kỹ thuật (β = 0,373), Lợi ích cá nhân và xã hội (β = 0,156), và nhân tố Chính sách nhà nước (β = 0,105) có tác động thấp nhất đến sự hài lòng của nông hộ. Để phát triển sản xuất lúa theo cánh đồng liên kết cần tác động tích cực hơn trong tương lai, chính sách hỗ trợ của địa phương cần được xem xét.

Từ khóa: Cánh đồng liên kết, Nông hộ, Sự hài lòng, Huyện Trà Ôn

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 120-125
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 31-41
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 55-63
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 78-85
Tải về
(2019) Trang: 22-27
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: International Exchange and Planning Workshop on PPB and Farmers's Seed System for Sustainable Development in China and Soueast Asia, Nanning - Guangxi, China 15-18 October 2019
(2018) Trang: 53-57
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn ĐBSCL 2015-2018
(2015) Trang: 287-294
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 54-68
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 326-334
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 306-315
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 277-286
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 348373
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: 20 year's achievements on Participatory plant breeding in the Mekong Delta, Vietnam, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
ISBN: 978-604-919-505-1 (2015) Trang: 49-57
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở ĐBSCL
(2011) Trang: 129-140
Tạp chí: Pathway to develop high quality rice in Vietnam, Soc Tang 10 November 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...