Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 55-63
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/09/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Effects of the water management technique to grain yield and methane emission for rice production at Go Cong Tay - Tien Giang

Từ khóa:

1 Phải 6 Giảm, Ngập khô xen kẽ, năng suất, hiệu quả kinh tế, phát thải methane và lúa

Keywords:

1 Must-6Reductions (1M6R), alternative wetting and drying, yield, economic efficience and rice

ABSTRACT

Water management is an important factor affecting the yield components and greenhouse gas (GHG) emission in rice production. Pilot study with three irrigation methods was tested in the dry season 2013-2014 at Thanh Nhut Village, Go Cong Tay district of Tien Giang province. Data collection for agronomic characteristics, methane emission (weekly) and input costs were done and ANOVA was used to treat the collected data. Results showed that rice yields of the traditional practice (NT-3) were significantly lower than the others.  Net income of the alternative wet and dry treatment with -15 cm water table below soil surface (coded as NT-1) was higher (7.3 mil. đong/ha) in comparison with the NT-3 (traditional method). For irrigation water, NT-1 saved approximately 50% of the water use in comparison with NT-3. The NT-1 method reduced 5.9 tons of CO2e emission/ha*crop. The model of rice practice so called 1M6R-AWD (1 must, 6 reductions) has showed a promising practice (potential) for applying and expanding to low carbon rice farming practices of the large field model in the Mekong Delta.

TÓM TẮT

Quản lý nước được biết là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến đặc tính nông học, thành phần năng suất và giảm phát thải khí nhà kính của sản xuất lúa. Thí nghiệm được tiến hành với ba mức độ tưới khác nhau được thử nghiệm vào vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tại ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Các chỉ tiêu nông học, lượng phát thải khí methane (CH4) và chi phí sản xuất được thu thập định kỳ và số liệu được phân tích biến động (ANOVA) giữa các nghiệm thức. Kết quả thí nghiệm cho thấy năng suất lúa khô của nghiệm thức canh tác theo truyền thống (NT-3) thấp (6,6 t/ha) hơn và khác biệt ý nghĩa với NT-1 (7,3 t/ha) và NT-2 (6,8 t/ha). Lợi nhuận từ NT-1 cao hơn 7,4 tr.đ/ha khác biết rất ý nghĩa so với NT-3. Nghiệm thức-1 và NT-2 có số lần bơm nước ít hơn 50% đã tiết kiệm lượng nước rất đáng kể so với NT-3. Áp dụng NT-1 giảm lượng phát thải khí methane (CH4) là 5,9 tấn CO2e/ha/vụ so với NT-3. Qua thí nghiệm trên, mô hình 1P6G và tưới “ngập khô xen kẽ” mang lại lợi ích kinh tế cao và là tiềm năng ứng dụng rộng cho sản xuất lúa gạo sạch và ít phát thải của mô hình cánh đồng lớn ở Đồng băng sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 120-125
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 31-41
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 78-85
Tải về
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 29-84
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2021) Trang: 85-149
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Trong PGD.TS. Huỳnh Quang Tín (2022) Trang: 3-28
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Huỳnh Quang Tín (2022) Trang:
Tạp chí: Tham gia của Nông dân trong chọn giống và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
11 (2020) Trang: 9-15
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2019) Trang: 22-27
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: International Exchange and Planning Workshop on PPB and Farmers's Seed System for Sustainable Development in China and Soueast Asia, Nanning - Guangxi, China 15-18 October 2019
(2018) Trang: 53-57
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
(2018) Trang: 3-15
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn ĐBSCL 2015-2018
(2015) Trang: 287-294
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 54-68
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 326-334
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 306-315
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2015) Trang: 277-286
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
(2016) Trang: 348373
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: 20 year's achievements on Participatory plant breeding in the Mekong Delta, Vietnam, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
ISBN: 978-604-919-505-1 (2015) Trang: 49-57
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở ĐBSCL
(2011) Trang: 129-140
Tạp chí: Pathway to develop high quality rice in Vietnam, Soc Tang 10 November 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...