Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15(11) (2019) Trang: 93-104
Tạp chí: Asian Social Science

This study analyses the awareness level of key stakeholders about climate change impacts on the tourism sector in the Mekong Delta. In the regional context, stakeholders include tourism authorities, tourism businesses and tourists. The study investigates the following aspects of climate change awareness in the tourism sector in the region: 1) the climate change knowledge of tourism authorities, tourism businesses and tourists; 2) sources of awareness as well as quality of these sources; 3) climate change awareness education and action. As well as descriptive statistics, means and significant analysis, cross tabulation analysis is also used in this study to compare the awareness between stakeholder groups. The study found that the awareness level of tourism stakeholders in the region is at stage two of environmental awareness model of Partanen-Hertell et al. (Partanen-Hertell, Harju-Autti, Kreft-Burma, & Pemberton, 1999).

Các bài báo khác
(2019) Trang: 1171-1184
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: RSU International Research Conference 2019, Rangsit, Thailand, 26 April 2019
24(9) (2019) Trang: 894-911
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Tourism Research
11(4) (2019) Trang: 44-59
Tạp chí: Review of European Studies
145 (2011) Trang: 117
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: Vietnam Social sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...