Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24(9) (2019) Trang: 894-911
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Tourism Research

This study analyses short- and long-term adaptation strategies for the tourism sector in Vietnam’s Mekong Delta that arose out of empirical research. The study evaluates the adaptation approach for government authorities, businesses, and tourists to manage climate change-related threats of rising temperature, irregular rainfall, sea-level rise, severe storms, and increasing salinity. In addition, the study points out the main responsibilities for realizing climate change adaptation in the tourism sector. The study figures that there are some differences between government authorities, businesses and tourists’ perspectives on recommended approaches to adapt to climate change. However, current strategies are very short-term and operate at the individual institutional level.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 1171-1184
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: RSU International Research Conference 2019, Rangsit, Thailand, 26 April 2019
11(4) (2019) Trang: 44-59
Tạp chí: Review of European Studies
145 (2011) Trang: 117
Tác giả: Huỳnh Văn Đà
Tạp chí: Vietnam Social sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...