Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: bài số 99
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: VIỆT NAM 40 NĂM THỐNG NHẤT PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (1975- 2015) - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT-BÌNH DƯƠNG

Những thành tựu giáo dục Việt Nam đó là một thành quả đáng tự hào nhờ những chính sách mở. Bênh cạnh phát huy nội lực thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ từ các tổ chức giáo dục và các nước phát triển. Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam hiện tại quá lạc hậu so với các nước phát triển trong khu vực và thế giới, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Hệ thống giáo dục đang ẩn chứa nhiều yếu kém, từ cơ chế điều hành đến chương trình giảng dạy. Việt Nam chưa có một triết lý giáo dục cụ thể, hiện tượng thương mại hóa giáo dục, chạy theo lợi ích kinh tế, chạy theo số lượng hy sinh chất lượng bất chấp mọi chuẩn mực thông lệ và kinh nghiệm quốc tế, việc áp dụng hoặc áp dụng không thành công giáo dục của các nước phát triển; đời sống giáo viên quá thấp; hiện tượng trọng bằng cấp; đào tạo chưa gắng kết với nhu cầu xã hội; nặng về lý thuyết thiếu thực hành, … đó là những nguyên nhân làm cho giáo dục lâm vào cuộc khủng hoảng. Bài viết giới thiệu những thành tựu và những hạn chế từ những chính sách của nền giáo dục Việt Nam hiện nay.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 238-244
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tải về
9 (2018) Trang: 186-1990
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
vol 7(2) (2019) Trang: 68-78
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
(2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”
6 (2019) Trang: 138-142
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
Vol. 2, No. 3 (2017) Trang: 170-175
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Journal of Business and Economic Development
Vol . 2 ( 2 ) (2015) Trang: 47 – 55
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AN GIANG UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE
2 (2013) Trang: 168-178
Tạp chí: Social Sciences
3 (2013) Trang: 38-46
Tạp chí: International Journal of Philosophy
6 (2013) Trang: 374-381
Tạp chí: International Journal of Economics, Finance and Management Sciences
Vol. 1, No. 2, 2013,doi: 10.11648/j.hss.20130102.11 (2013) Trang: 70-77
Tạp chí: Humanities and Social Sciences
(2014) Trang: 249-254
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Vai trò của các trường đại học và cao đẳng trong sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học An Giang 19/12/2014
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...