Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 238-244
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tải về

ABSTRACT

Pragmatism is an American school of phylosophy wich has had distinctive contribution to the history of philosophical thought. This doctrine originated in the late nineteenth century - That was the period when there was a crisis in the world outlook and  especially in epistemology. Those pragmatists bilived that the key object of philosophy was to create and study the epistemology and the science method. They said that phylosophers had to study the reality and all things relating to human experiences, wich were considered as intrumentalism. Since all human activities were done to get benefits, those phylosophers belived that those purposes in human?s life must appear in the method of study of phylosophy. According to pragmatists, this method of study is the most effective way wich helps people be succefful in life.

Keywords: Pragmatism

Title: The pramatism method

TóM TắT

Chủ nghĩa thực dụng là một trường phái triết học của Mỹ  đã đóng góp đặc biệt cho lịch sử tư tưởng triết học. Trường phái này  hình thành vào nửa sau thế kỷ XIX - thời kỳ triết học lâm vào cuộc khủng hoảng thế giới quan và đặc biệt là phương pháp nhận thức. Các nhà thực dụng coi nhiệm vụ  chính của triết học là định ra nhận thức luận và phương pháp luận  khoa học, đặt đối tượng nghiên cứu của triết học và khoa học trong phạm vi đời sống hiện tại và kinh nghiệm có thể đề cập và nó được xem như thuyết công cụ (Instrumentalism). Công cụ được sử dụng vì mục đích hữu dụng và tiện lợi. Từ đó, luận về hiệu quả về lợi ích được thể hiện sâu sắc trong phương pháp luận của chủ nghĩa thực dụng. Phương pháp theo các nhà thực dụng như là một kỹ thuật để tìm kiếm hiệu quả nhanh nhất và ít tốn công sức.

Từ khóa: Chủ nghĩa thực dụng

Các bài báo khác
(2021) Trang: 86-91
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Vân dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng - Trường Đại học Cần Thơ
125(186), tháng 8 (2021) Trang: 8-12
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
(2020) Trang: 38-47
Tạp chí: GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
(2020) Trang: 81-90
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: ENSURING A HIGH-QUALITY HUMAN RESOURCE IN THE MODERN AGE
9 (2018) Trang: 186-1990
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và Xã hội
vol 7(2) (2019) Trang: 68-78
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
(2019) Trang: 219-227
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: “TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY”
6 (2019) Trang: 138-142
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI
Vol. 2, No. 3 (2017) Trang: 170-175
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Journal of Business and Economic Development
(2015) Trang: bài số 99
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: VIỆT NAM 40 NĂM THỐNG NHẤT PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP (1975- 2015) - ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT-BÌNH DƯƠNG
Vol . 2 ( 2 ) (2015) Trang: 47 – 55
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: AN GIANG UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE
2 (2013) Trang: 168-178
Tạp chí: Social Sciences
3 (2013) Trang: 38-46
Tạp chí: International Journal of Philosophy
6 (2013) Trang: 374-381
Tạp chí: International Journal of Economics, Finance and Management Sciences
Vol. 1, No. 2, 2013,doi: 10.11648/j.hss.20130102.11 (2013) Trang: 70-77
Tạp chí: Humanities and Social Sciences
(2014) Trang: 249-254
Tác giả: Mai Phú Hợp
Tạp chí: Vai trò của các trường đại học và cao đẳng trong sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học An Giang 19/12/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...