Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/11/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Assessment of Students and Graduate students? Ability and Habits to use English materials and real situations at Learning Resource Center, Can Tho University

Từ khóa:

Bổ sung tài liệu, kĩ năng đọc, phương pháp đọc, tài liệu tiếng Anh

Keywords:

Supplementary materials, reading skills, reading strategies, English materials

ABSTRACT

This research was based on 800 survey samples about habits, abilities to use English materials, demands of undergraduate and graduate students at Can Tho University. The result showed that two groups of study surveyed had a little disparity in both habits and abilies to read English materials. These two groups both admitted having many difficulties in reading materials in foreign languages such as lack of effective reading methods, limited reading skills, depending greatly on dictionary, lack of supplementing general knowledge, and so on. Based on these analytic results above, the group of authors stated measures and proposals in order to support theLearningResourceCenter's (LRC),Can Tho University (CTU) establishment of policy which supplements appropriate materials in foreign languages to meet the demands of learning and researching of these two groups.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên 800 mẫu khảo sát về thói quen, khả năng sử dụng và nhu cầu về tài liệu tiếng Anh của sinh viên, học viên cao học tại Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho thấy hai nhóm đối tượng được khảo sát không có sự chênh lệch quá lớn về thói quen cũng như khả năng đọc tài liệu tiếng Anh. Hai nhóm đối tượng này đều nhận định gặp nhiều khó khăn trong quá trình đọc tài liệu ngoại văn bao gồm: chưa có phương pháp đọc hiệu quả, kỹ năng đọc còn nhiều hạn chế, phụ thuộc nhiều vào từ điển, thiếu bổ sung kiến thức tổng hợp... Dựa vào các kết quả phân tích trên, nhóm tác giả đã đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hỗ trợ Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ xây dựng chính sách bổ sung tài liệu ngoại văn phù hợp để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập và nghiên cứu của hai nhóm đối tượng độc giả này.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 15-22
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 64-73
Tải về
6(62) (2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
(2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...