Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 64-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/02/2015

Ngày chấp nhận: 14/08/2015

Title:

Current Use of Web 2.0 in Vietnamese Academic Libraries and proposing the Web 2.0 model for Can Tho LRC and university libraries in Vietnam

Từ khóa:

Web 2.0, thế hệ Web thứ hai, Web đọc/viết, Thư viện 2.0, Thư viện đại học, trang Web 2.0 mẫu

Keywords:

Web 2.0, second generation of web, read/write web, library 2.0, academic library, Web 2.0 model

ABSTRACT

This paper aims to provide an overall picture of the application of Web 2.0 technologies in Vietnamese university libraries. The focus of the research was what types of Web 2.0 technologies were applied in such libraries as well as their purposes and features through the survey libraries’ clients. Besides analyzing the users’ behaviors and perspectives on the adoption of Web 2.0 in libraries, this paper proposes a library Web 2.0 model that can be considered relatively standardized website for Can Tho University LRC (Learning Resource Center) and other libraries in Vietnam. This study also opens a driving edge for further research to thoroughly understand and explore the breakthrough of Web 2.0 applications and other new technologies for libraries.

TÓM TẮT

Bài viết cung cấp một bức tranh tổng thể của ứng dụng công nghệ Web 2.0 trong thư viện đại học Việt Nam. Trọng tâm của nghiên cứu là đánh giá những loại công nghệ Web 2.0 đã được áp dụng trong các hoạt động của thư viện qua khảo sát người dùng thư viện đại học Việt Nam. Bên cạnh phân tích hành vi người dùng và quan điểm ứng dụng Web 2.0 trong thư viện, nghiên cứu này còn đề xuất mô hình trang web có ứng dụng công nghệ Web 2.0 và thiết kế trang Web 2.0 mẫu cho Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ nói riêng và các thư viện đại học Việt Nam nói chung. Nghiên cứu này cũng tạo tiền đề cho các nghiên cứu về áp dụng công nghệ Web 2.0 hay công nghệ mới cho môi trường thư viện.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 15-22
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
6(62) (2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
(2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...