Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 46 (2016) Trang: 15-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/09/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

The necessity of the information studies’ curriculum in Can Tho university in comparison with the employers’ needs

and solutions to graduates’ job application

Từ khóa:

Thông tin - thư viện, thông tin học, chương trình đào tạo, việc làm, cựu sinh viên, Khoa Xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ

Keywords:

Library and Information Management, Information Studies, training program, employment/job, LIM Alumni, School of Social Sciences and Humanities, Cantho University

 

ABSTRACT

The study was surveyed with 224 of 385 Alumni of Department of Library and Information Management/ Information Studies (from June 2015 to May 2016) to examine how necessary our curiculum is, what alumni’hard skills and soft skills are required; and how high their proficiency in English and ICT is needed in order to participate in the labor market. The results showed that most of the fundamental and specialized subjects of LIM (Library and Information Management) programs are indispensable. Whether LIM Alumni work in the information area or not, our curirculum is likely to meet the needs of employers and the society. However, there are some things that need to be improved or updated to make our curiculum more effective Therefore, recommended solutions to enhance graduates’ employment are suggested.

TÓM TẮT

Chúng tôi đã khảo sát 224 cựu sinh viên (CSV) trong tổng số 385 CSV ngành Quản trị Thông tin thư viện /Thông tin học trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2016 để lắng nghe từ các sinh viên tốt nghiệp về mức độ cần thiết của chương trình đào tạo; các kỹ năng (KN) cứng, KN mềm đã được học; và trình độ tiếng Anh và tin học cần thiết khi các em tham gia vào thị trường lao động… Kết quả cho thấy, đa số các ý kiến cho rằng các học phần cơ sở và chuyên ngành trong chương trình đào tạo là cần thiết. Dù các CSV làm việc đúng ngành hay trái ngành, hiện tại đào tạo ngành Thông tin học tại Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn-Trường Đại học Cần Thơ nhìn chung là đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng và sự phát triển của xã hội, song vẫn còn nhiều điều cần cải thiện để quá trình tìm việc của CSV ngành hiệu quả hơn. Vì thế, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp để nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ngành.

Trích dẫn: Lâm Thị Hương Duyên, 2016. Mức độ cần thiết của chương trình thông tin học tại Trường Đại học Cần Thơ so với nhu cầu thực tế của xã hội và các giải pháp để nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên tốt nghiệp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 46c: 15-22.

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 64-73
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 8-14
Tải về
6(62) (2016) Trang: 20-23
Tạp chí: Tạp chí Thư viện Việt Nam
(2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...