Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2017) Trang: 35-41
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Phân tích hiệu quả kỹ thuật (TE) và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng đậu phộng ở tỉnh Trà Vinh dựa vào số liệu phỏng vấn trực tiếp 122 nông hộ sản xuất đậu phộng ở 3 huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú bằng phương pháp chọn mẫu hạn ngạch. Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis) và mô hình hồi quy Tobit được sử dụng để ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của nông hộ sản xuất đậu phộng là 91,5% và các yếu tố như dân tộc, tập huấn kỹ thuật, tiếp cận tín dụng, kinh nghiệm sản xuất, tham gia hội, đoàn thể địa phương đóng góp tích cực vào việc cải thiện hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng đậu phộng; riêng yếu tố tuổi của chủ hộ làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng đậu phộng.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 112-119
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...