Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2021) Trang: 1-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế
Liên kết:

 Bài viết tập trung ước lượng hiệu quả kỹ thuật và phân tích các yếu tố đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng cam sành ở tỉnh Vĩnh Long. Đề tài sử dụng số liệu sơ cấp gồm 168 nông hộ trồng cam sành và phương pháp phân tích 2 giai đoạn kết hợp hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng Cobb-Douglas và hồi quy Tobit. Chỉ số hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ sản xuất cam sành là 0,608 và có độ biến động lớn, từ 0,073 đến 1. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit đã chỉ rằng, các yếu tố như tín dụng, tập huấn kỹ thuật và việc trồng xen cây tràm đóng góp tích cực vào cải thiện hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng cam sành; còn yếu tố tuổi của người quản lí sản xuất lại làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng cam sành ở tỉnh Vĩnh Long.

 

Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật; Phân tích biên ngẫu nhiên; Phương pháp tham số; Cam sành Vĩnh Long.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 112-119
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...