Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 38(2015) Trang: 1-9
Tải về
Số tạp chí 09(2008) Trang: 113-121
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 30(2014) Trang: 114-119
Tải về
Số tạp chí 13(2010) Trang: 137-143
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 07(2007) Trang: 167-175
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 04(2005) Trang: 193-200
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 06(2006) Trang: 196-202
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 06(2006) Trang: 203-212
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 18a(2011) Trang: 210-219
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 31(2014) Trang: 24-30
Tải về
Số tạp chí 48(2017) Trang: 26-36
Tải về
Số tạp chí 12(2009) Trang: 261-269
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 12(2009) Trang: 270-278
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 22b(2012) Trang: 273-282
Tải về
Số tạp chí 28(2013) Trang: 33-37
Tải về
Số tạp chí 27(2013) Trang: 54-60
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 32(2014) Trang: 54-60
Tải về
Số tạp chí 31(2014) Trang: 56-62
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 33(2014) Trang: 65-71
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 30(2014) Trang: 89-95
Tải về
Số tạp chí 09(2008) Trang:
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số tạp chí 1(2013) Trang: 194
Tạp chí: HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD
Số tạp chí 1(2013) Trang: 42
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
Số tạp chí 1(2012) Trang: 258
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...