Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 261-269
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về

ABSTRACT

This paper focuses to analyse the strategic response of enterprises in the Mekong River Delta (MRD) on changes of business envirornment impacted from AFTA and Viet-My Commercial Agreement and Identify the perceptions of MRD?s enterprises about WTO and consideration about the opportunities and threats when Vietnam has become an official member of WTO. Along with this, the author tries to make the conclusions from the findings more valuable by assessing the possibly strategic responses of MRD?s enterprises in the context ofVietnamis an member of WTO. The empirical results indicate that most selected enterprises say that WTO has the good and active effects to development and enlargement of international and home markets. Moreover, most selected enterprises actively propose policy changes in their business strategy.

Keywords: AFTA, Viet-My Commercial Agreement, WTO, business environment, strategic response

Title: An assessment of the possibly strategic responses of theMekongRiverDelta enterprises in the context of internationally economic integration and cooperation

TóM TắT

Bài viết tập trung phân tích những nhận định của doanh nghiệp về những thay đổi trong môi trường kinh doanh gây ra bởi những tác động từ AFTA, Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ cũng như nhận thức của doanh nghiệp về WTO và những cơ hội và thách thức khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Hơn thế, tác giả đã cố gắng khẳng định giá trị của bài viết thông qua việc đánh giá những phản ứng/ thay đổi chiến lược có thể có của doanh nghiệp khi hoạt động trong môi trường WTO. Kết quả phân tích cho thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định sự tác động tích cực của WTO đối với sự phát triển và mở rộng thị trường trong và ngoài nước cũng như sự chủ động thay đối trong chiến lược kinh doanh của họ để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt theo những quy tắc của WTO.

Từ khóa: AFTA, Hiệp định thương mại Việt ? Mỹ, WTO, môi trường kinh doanh, phản ứng chiến lược

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 113-121
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 114-119
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 137-143
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 167-175
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 187-192
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 193-200
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 196-202
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 203-212
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 210-219
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 24-30
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 26-36
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 270-278
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 33-37
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 54-60
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 54-60
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 56-62
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 89-95
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
1 (2013) Trang: 194
Tạp chí: HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD
1 (2013) Trang: 42
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 258
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...