Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 33-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/06/2013

Ngày chấp nhận: 31/10/2013

 

Title:

Application of non-parametric approach to analyze the cost effectiveness and purple union production scale at Vinh Chau in Soc Trang province

Từ khóa:

Hiệu quả sử dụng chi phí, hiệu quả theo quy mô, hộ sản xuất hành tím, phân tích màng bao dữ liệu

Keywords:

Cost utilization efficiency, scale efficiency, purple onion- growing households, Data Envelopment Analysis

ABSTRACT

The study focused on the non-parametric approach to measure the cost utilization efficiency based on a combination estimate of technical efficiency and allocative efficiency of households at Vinh Chau in Soc Trang Province, Vietnam. Moreover, the study attempted to confirm the value by estimation and comparison towards the effectiveness of production scale. Research data were collected from 70 households, who have been grown the purple onion. Data Envelopment Analysis was used in this study to estimate the components of effective production of households. Research results showed that the purple onion-growing households achieved fairly the high and stable effectiveness upon the production scale (0.98 on average with standard deviation 0.03); whereas the cost utilization efficiency is rather low (0.62).

TóM TắT

Nghiên cứu chú trọng phương pháp tiếp cận phi tham số trong đo lường hiệu quả sử dụng chi phí trên cơ sở ước lượng tổng hợp hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối nguồn lực của các hộ sản xuất hành tím tại huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Hơn thế, bài viết đã cố gắng khẳng định giá trị thông qua việc ước lượng và so sánh hiệu quả theo quy mô sản xuất của các nông hộ. Với dữ liệu thu thập được từ 70 hộ trồng hành tím, phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis) được sử dụng để ước lượng các thành phần hiệu quả của các hộ sản xuất hành tím. Kết quả phân tích cho thấy, các hộ sản xuất hành tím đạt hiệu quả theo quy mô sản xuất tương đối cao và ổn định (trung bình 0,98 với độ lệch chuẩn 0,03) trong khi hiệu quả sử dụng chi phí của hộ sản xuất hành tím khá thấp (trung bình 0,62).

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 113-121
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 114-119
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 137-143
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 167-175
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 187-192
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 193-200
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 196-202
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 203-212
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 210-219
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 24-30
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 26-36
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 261-269
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 270-278
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 54-60
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 54-60
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 56-62
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 89-95
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
1 (2013) Trang: 194
Tạp chí: HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD
1 (2013) Trang: 42
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 258
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...