Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 273-282
Tải về

ABSTRACT

The objective of this paper is to measure satisfied level of enterprises in the Mekong Delta about human resource quality which were trained by the universities. Conclusions from the findings are made more valuable with comparisons of the training quality between the required quality of the enterprises and the observed quality trained by the universities. The descriptive statistics and independent sample t-test have been applied to cross-sectional data obtained for the enterprises in the year 2011. The empirical results indicate that the training quality required are high through the assessed factors. Regarding the human resource quality trained by the universities, the enterprises seem to be satisfied. However, there are few surveyed factors to be somewhat not satisfied from the enterprises such as the ability of students in self-working, in team-working and negotiation ability as well.

Keywords: Training quality of human resource, required quality, observed quality

Title: The assessment of training quality of human resource in the Mekong delta of the Universities

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đo lường mức độ thỏa mãn của doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về chất lượng nguồn nhân lực đào tạo từ các trường đại học. Để các kết luận từ kết quả phân tích có giá trị, một sự so sánh cụ thể giữa chất lượng kỳ vọng bởi doanh nghiệp và chất lượng đào tạo thực tế qua khảo sát được thực hiện trong nghiên cứu. Phương pháp thống kê mô tả cùng với kiểm định sự khác biệt độc lập t-test được áp dụng với dữ liệu thu thập được từ các doanh nghiệp trong năm 2011. Kết quả phân tích chỉ ra rằng yêu cầu về chất lượng đào tạo của doanh nghiệp tương đối cao. Đối với chất lượng nguồn lực được đào tạo, các doanh nghiệp trong khu vực đánh giá tương đối cao và thỏa mãn về mức độ đáp ứng so với kỳ vọng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong khu vực phần nào đánh giá chưa cao lắm đối với một vài tiêu chí như khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm cũng như khả năng đàm phán của sinh viên.

Từ khóa: Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, yêu cầu về chất lượng, chất lượng đào tạo thực tế

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 113-121
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 114-119
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 137-143
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 167-175
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 187-192
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 193-200
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 196-202
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 203-212
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 210-219
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 24-30
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 26-36
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 261-269
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 270-278
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 33-37
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 54-60
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 54-60
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 56-62
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 89-95
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
1 (2013) Trang: 194
Tạp chí: HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD
1 (2013) Trang: 42
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 258
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...