Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 89-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/06/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

An analysis of factors affecting english learning of the students in the School of Economic and Business Administration of Can Tho University

Từ khóa:

Học chứng chỉ Anh ngữ, sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

Keywords:

Study for a degree English, student of School of Economics and Business Administration

ABSTRACT

This study aimed to find out factors affecting the study for a certificate in English of the students at the School of Economic and Business Administration of Can Tho University. Data was collected from 160 students; factor analysis approach was used in the study.  The study also attempted to confirm the value by estimating and classifying student groups in light of their differences in assessing the importance of factors involved in English learning through the ANOVA Test. Research results showed that three out of six analysed factors were significantly different. Particularly, a significance difference between the two groups of students in their assessing practice application, interest and entertainment, and learning difficulties was found.

TóM TắT

Nghiên cứu tập trung phân tích và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc học lấy chứng chỉ Anh ngữ của sinh viên Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh-Trường Đại học Cần Thơ thông qua kỹ thuật phân tích nhân tố trên bộ dữ liệu thu thập từ 160 sinh viên theo thang đo Likert 5 cấp độ. Ngoài ra, bài viết đã cố gắng ước lượng và phân nhóm sinh viên có sự khác nhau về việc đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố liên quan đến việc học ? thi chứng chỉ ngoại ngữ bằng kiểm định ANOVA. Kết quả kiểm định cho thấy có sự khác nhau ở 3/6 nhóm nhân tố đưa vào khảo sát. Cụ thể, có sự khác nhau giữa hai nhóm sinh viên trong việc thể hiện mức độ quan tâm đối với các nhóm nhân tố ứng dụng thực tiễn, sở thích và giải trí, và khó khăn trong quá trình học, thi ở mức ý nghĩa 5%.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 113-121
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 114-119
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 137-143
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 167-175
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 187-192
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 193-200
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 196-202
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 203-212
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 210-219
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 24-30
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 26-36
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 261-269
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 270-278
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 33-37
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 54-60
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 54-60
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 56-62
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
1 (2013) Trang: 194
Tạp chí: HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD
1 (2013) Trang: 42
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 258
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...