Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
46 (2019) Trang: 94
Tạp chí: Phát triển và Hội nhập
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích hiệu quả hiệu quả lợi nhuận của hộ trồng cam sành ở tỉnh Hậu Giang bằng cách tiếp cận phương pháp phân tích màng bao dữ liệu. Số liệu sơ cấp của đề tài được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 209 nông hộ trồng cam sànhtheo phương pháp chọn mẫu hạn ngạch. Ở giai đoạn 2, nghiên cứu sử dụng mô hình bootstrap truncated regression để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả lợi nhuận trung bình của các hộ sản xuất cam sành được khảo sát là 0,486, nó dao động từ 0,034 đến 1,000. Điều đó có nghĩa rằng các nông hộ có nhiều tiềm năng để cải thiện lợi nhuận sản xuất. Có nhiều yếu tố tác động đến hiệu quả sản xuất cam sành của nông hộ, trong đó các yếu tố như quy mô diện tích, trình độ học vấn, tín dụng, tập huấn kỹ thuật và trồng xen đóng góp tích cực vào việc cải thiện hiệu quả lợi nhuận của hộ trồng cam sành ở tỉnh Hậu Giang.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 112-119
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...