Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57(6) (2017) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng cam sành ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bằng cách tiếp cận phương pháp phi tham số. Số liệu sơ cấp của đề tài được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 102 nông hộ trồng cam sànhtheo phương pháp chọn mẫu hạn ngạch.Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng mô hình hồi quy Tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ sản xuất cam sành được khảo sát là 0,679. Các yếu tố như trình độ học vấn, tín dụng, tập huấn kỹ thuật, quy mô lao động gia đình đóng góp tích cực vào việc cải thiện hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng cam sành ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 112-119
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...