Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 111-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Contamination of Vibrio spp. on Penaeus merguisis, Penaeus monodon, Penaeus ensis in some markets in Ninh Kieu District, Cantho City

Từ khóa:

Tôm, Vibrio

Keywords:

Vibrio, shrimp

ABSTRACT

From December 2012 to May 2013, 120 samples (43 Su shrimp, 43 Bac shrimp and 34 Rao Dat shrimp) were collected from some markets in Can Tho city to isolate Vibrio spp. bacteria by using ISO/TS 21872-2:2007 standard. The results showed high propotion positive with Vibrio spp. 16,66% (20/120). The rate of Vibrio spp. from Su shrimp, Rao Dat shrimp and Bac shrimp was 20.93%, 17.65% and 11.63% respectively. By chemical tests, Vibrio cholerae (11.11%) and Vibrio fluvialis (22.22%) were found in Su shrimp. However Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus were found in Bac shrimp with 40% and 20%, respectively. Vibrio fluvialis, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus were found in Rao Dat shrimp with the same rate (16.66%). Vibrio spp. were sensitive with Doxycyline, Gentamicin, Bactrim, Amoxicillin and Norfloxacinin in antibiotic test. Vibrio spp. were multiresistance with (Ax+Bt), (Nr+Bt) (10%) and (Bt, Ax, Ge)(5%).

TóM TắT

Từ tháng 12/2012 đến tháng 5/2013, 120 mẫu (bao gồm 43 mẫu tôm Sú, 43 mẫu tôm Bạc và 34 mẫu tôm Rảo Đất) được thu thập tại một số chợ thuộc quận Ninh Kiều ? Thành phố Cần Thơ nhằm xác định sự hiện diện của vi khuẩn Vibrio spp. theo tiêu chuẩn ISO/TS 21872-2:2007. Kết quả ghi nhận được như sau: tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Vibrio spp. ở các mẫu kiểm tra khá cao 16,66% (20/120), trong đó mẫu tôm Sú nhiễm 20,93%, tôm Rảo Đất 17,65% và tôm Bạc nhiễm 11,63%. Bằng các thử nghiệm sinh hóa đặc biệt, xác định được sự hiện diện của 2 chủng vi khuẩn Vibrio cholerae và Vibrio fluvialis ở tôm Sú với tỷ lệ lần lượt là 11,11% và 22,22%. ở các mẫu tôm Bạc, tỷ lệ nhiễm Vibrio cholerae và Vibrio vulnificus lần lượt là 40% và 20%. Sự hiện diện của 3 chủng Vibrio fluvialis, Vibrio cholerae và Vibrio vulnificus trên tôm Rảo Đất là như nhau (16,66%). Kết quả kiểm tra kháng sinh đồ, cho thấy vi khuẩn Vibrio spp. phân lập được nhạy cảm hoàn toàn với 2 loại kháng sinh là Doxycyline, Gentamicin, nhạy cảm cao với Bactrim, Amoxicillin và Norfloxacin với tỷ lệ lần lượt là 80%, 80% và 95%. Có hiện tượng đa kháng với 2 loại kháng sinh (Ax+Bt), (Nr+Bt) chiếm tỷ lệ 10% và kháng với 3 loại kháng sinh (Bt, Ax, Ge) chiếm tỷ lệ 5%.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 107-110
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 125-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 131-134
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 143-147
Tải về
2 (2020) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
tháng 8 (2018) Trang: 249-254
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thông
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...