Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 125-130
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Diagnosis “limberneck” disease in ducks by  mouse lethality bioassay

Từ khóa:

Vịt, bệnh “cúm cần”. chẩn đoán thử nghiệm trên chuột bạch, nhiễm độc tố botulin, Mekong Delta

Keywords:

Ducks, limberneck disease, standard mouse bioassay, botulin intoxination, Mekong Delta

ABSTRACT

In recent years, a large quantity of ducks in the Mekong Delta died from a new disease referred to as “cum can” by local farmers. The disease with symptoms such as neck flaccid paralysis, paralyzed wings and no typical lesions, which are similar to "limberneck" caused by neurotoxins of Clostridium botulinum (botulin) as described formerly in the USA. During the first 6 months of 2016, 50 serum samples of duck with symptoms as described above were collected for the diagnosis using a standard mouse bioassays as described by CDC (1998). Both of unprocessed and heat-treated serum specimens were injected into the abdominal cavity of 2 groups of mice and the symptoms were observed within 7 days. The results showed that 37/50 of  unprocessed serum samples were lethal to mice, accounting for 74%, while all heat-treated serum samples before inoculation were nonlethal for mice. Before death, most experimented mice had symptoms of depression, poor movement, difficult respiration and paralysis of hindquarters. The hemorrhagic lesions were found on the surface of liver (86.05 %), lung (83.72 %), and heart (72.09 %) of mice which died after inoculating the serum of sick duck. The results of mouse bioassays showed that "cum can" disease of ducks in Mekong delta was probably caused by neurotoxins of Clostridium botulinum.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, nhiều vịt bị chết do một bệnh mới xuất hiện được người nuôi vịt ở Đồng bằng sông Cửu Long gọi là bệnh “cúm cần”. Bệnh có các triệu chứng phổ biến như liệt cổ, liệt mí mắt, liệt cánh và không có bệnh tích điển hình, tương tự bệnh “cổ mềm” do nhiễm độc tố thần kinh của vi khuẩn Clostridium botulinum (botulin) đã được mô tả trước đây ở Hoa Kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, chúng tôi đã tiến hành thu thập và kiểm tra 50 mẫu huyết thanh của vịt có triệu chứng như mô tả ở trên để chẩn đoán bằng phương pháp thử nghiệm gây chết chuột bạch theo mô tả của CDC (1998). Những bệnh phẩm huyết thanh không xử lý hoặc đã được xứ lý nhiệt được tiêm vào xoang bụng cho 2 nhóm chuột bạch và theo dõi triệu chứng trong vòng 7 ngày. Kết quả cho thấy có 37/50 mẫu bệnh phẩm huyết thanh không xử lý nhiệt đã gây chết chuột, chiếm tỷ lệ 74%, trong khi tất cả mẫu huyết thanh đã xử lý nhiệt đều không gây chết chuột thí nghiệm. Chuột thí nghiệm trước khi chết thường có các triệu chứng ủ rủ, kém vận động, khó thở và liệt hai chi sau. Những chuột chết sau khi tiêm huyết thanh vịt bệnh thấy có bệnh tích xuất huyết ở bề mặt gan (86,05%), phổi (83,72%), và ở tim (72,09%)). Kết quả thử nghiệm trên chuột cho thấy bệnh “cúm cần” trên vịt ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều khả năng là do bị nhiễm độc tố botulin của vi khuẩn Clostridium botulinum.

Trích dẫn: Nguyễn Thu Tâm, Nguyễn Đức Hiền và Hồ Thị Việt Thu, 2016. Chẩn đoán bệnh “cúm cần” ở vịt bằng phương pháp thử nghiệm trên chuột bạch. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 125-130.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 107-110
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 131-134
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 143-147
Tải về
2 (2020) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
tháng 8 (2018) Trang: 249-254
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thông
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...