Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 131-134
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Isolation of Clostridium botulinum from edible snail and freshwater crab on farming land in Can Tho city, An Giang and Kien Giang provinces

Từ khóa:

Clostridium botulinum, phân lập và giám định, ốc, cua đồng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang

Keywords:

Clostridium botulinum, isolation and identification, edible snail and freshwater crab, Can Tho, An Giang, Kien Giang

ABSTRACT

One hundred and thirty-five samples of edible snail (90) and freshwater crab (45) were collected from farming land in some districts of Can Tho city, Kien Giang and An Giang provinces from January to May 2016. All samples were cultured on cooked–meat medium and blood agar in anaerobic condition and then Clostridium spp was identified by Gram staining method combined with API 20A test. The results showed that Clostridium spp was isolated from (15.56%) 21/135 examined samples, in which these bacteria were isolated from 17/90 freshwater snails (18.89%) and 4/45 rice field crabs (8.89%). The percentage of Clostridium botulinum isolated from freshwater snails and rice field crabs was 2.22% (2/90) and 4.44% (2/45), respectively. The result of antibiotic sensitivity test of 21 clostridial isolates against 5 antibiotics including doxycycline, norfloxacin, marbofloxacin, florfenicol and  fosfomycine  showed that all of these bacterial isolates were fully sensitive (100%) to tested antibiotics.

TÓM TẮT

135 mẫu ốc bươu (90) và cua đồng (45) được lấy trên ruộng lúa tại một số huyện thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2016. Mẫu được nuôi cấy phân lập trên môi trường cooked-meat medium v môi trường thạch máu trong điều kiện yếm khí và vi khuẩn Clostridium spp được định danh bằng phương pháp nhuộm Gram kết hợp với bộ phản ứng sinh hóa  API 20A. Kết quả cho thấy, Clostridium spp phân lập được từ 15,56% số mẫu khảo sát (21/135). Trong đó, tỷ lệ vi khuẩn phân lập từ ốc bươu chiếm 18,89% (17/90) và từ cua đồng là 8,89% (4/45). Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn C. botulinum trên ốc bươu là 2,22% (2/90) và trên cua đồng là 4,44% (2/45). Kết quả kiểm tra tính nhạy cảm của 21 mẫu vi khuẩn Clostridium spp phân lập được với 5 loại kháng sinh gồm doxycycline, norfloxacin, marbofloxacin, florfenicol và fosfomycine cho thấy các phân lập vi khuẩn này nhạy hoàn toàn (100%) với các kháng sinh thử nghiệm.

Trích dẫn: Nguyễn Thu Tâm, Nguyễn Đức Hiền và Hồ Thị Việt Thu, 2016. Phân lập vi khuẩn Clostridium botulinum trên ốc bươu (Pila conica) và cua đồng (Somanniathelplusa sinensis) tại thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 131-134.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 107-110
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 125-130
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 143-147
Tải về
2 (2020) Trang: 53-57
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
tháng 8 (2018) Trang: 249-254
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thông
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...