Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (189) 2014 (2014) Trang: 35-44
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành trên 480 gà mái đẻ giống Hisex Brown 40 tuần tuổi, với 6 khẩu phần (KP) có cùng mức độ protein và năng lượng. KP đối chứng (ĐC) có 3% dầu cám gạo (DCG), 5 khẩu phần TN được bố trí theo 5 tỉ lệ DCG kết hợp với dầu cá hồi (DCH) như sau: 0,5%DCG+2,5%DCH (NT1); 1%DCG+2%DCH (NT2); 1,5%DCG +1,5%DCH (NT3); 1%DCG+2%DCH (NT4) và (2,5%DCG+0,5%DCH). Sự thay đổi tỉ lệ DCG kết hợp DCH không ảnh hưởng đến tỉ lệ đẻ, hiệu quả thức ăn và chất lượng trứng. Tuy nhiên, khối lượng trứng của ĐC thấp hơn các NT khác (P=0,05). Tổng số ? 3 and DHA của lòng đỏ trứng tăng lên khi tỉ lệ DCH trong khẩu phần tăng. NT1 có tổng số ? 3 và hàm lượng DHA cao nhất (5,95% và 4,55%) và thấp ở NT5 và NTĐC (P

Từ khóa: acid béo, cholesterol, dầu, lòng đỏ trứng, tỉ lệ đẻ, gen FADS1 và FADS2

Các bài báo khác
264 (2021) Trang: 61-65
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn Nuôi
120 (February 2021) (2021) Trang: 16-23
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
tháng 4-2015 (2015) Trang: 224-231
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...